Ste tu: Môj tovar » Obchodné podmienky Tovar.sk

Obchodné podmienky Tovar.sk

1. Vysvetlivky pojmov

Prevádzkovateľ - prevádzkovateľom Katalógu je spoločnosť:
SLOVAKIA-MARKET spol. s r.o.
nám. Mieru 661/10, Divín 985 52, Slovensko
IČO: 31 573 169

Katalóg - internetová stránka prevádzkovaná na doméne www.tovar.sk. Vďaka svojmu systému nástrojov dostupných cez rôzne médiá, ktoré sú známe v súčasnosti alebo budú vyvinuté v budúcnosti, poskytuje svojim Používateľom prístup ku Katalógu 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku s výnimkou plánovaných odstávok.

Obchodník - fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe riadne vyplneného formulára pridá internetový obchod do Katalógu.

Kredity - slúžia Obchodníkom na platbu preklikov na stránku internetového obchodu pri platených programoch.

2. Všeobecné ustanovenie

Katalóg môžu využívať fyzické a právnické osoby. Ak budú pridávať internetový obchod do Katalógu, budú sa riadiť Podmienkami pridávania. Ak budú nakupovať Kredity, budú sa riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

3. Realizácia objednávky Kreditov

Na základe elektronických objednávok sa realizujú jednotlivé kúpne zmluvy.

Objednanie Kreditov - Kredity sa objednávajú podľa príslušnej ponuky.

Pre akceptáciu objednávky Prevádzkovateľom je potrebné, aby objednávka bola zadaná cez Katalóg a obsahovala tieto základné náležitosti:
- identifikačné údaje Obchodníka, t.j. názov a sídlo spoločnosti podľa Obchodného, resp. Živnostenského registra, IČO, IČ DPH, DIČ, resp. pri fyzickej osobe meno, priezvisko a adresu Obchodníka
- kontaktný email Obchodníka
- počet objednaných Kreditov podľa príslušnej ponuky

4. Spôsob platby

Za objednané Kredity môže Obchodník zaplatiť týmito spôsobmi:

 • a) prevodom na účet - pri objednaní kreditov, je možnosť zvolenia platby za kredity vkladom alebo prevodom na účet. Pri zvolení tejto možnosti, bude na registračný mail zaslaná zálohová faktúra. Po uhradení zálohovej faktúry a pripísaní sumy na účet, bude na registračný mail zaslaná faktúra.

5. Pripísanie kreditov

Kredity budú na konto Obchodníka pripísané po objednaní a zaplatení.

V prípade vkladu alebo prevodu na účet, budú kredity pripísané na účet do troch pracovných dni odo dňa pripísania fakturovanej sumy na účet Prevádzkovateľa.

6. Zrušenie objednávky

V prípade, ak Obchodník zaplatil za objednané kredity, toto nie je možné stornovať, ani pozastaviť.

V prípade, ak Obchodník, ktorý má registrovaný internetový obchod v Katalógu, požiada o vyradenie internetového obchodu z Katalógu, nemá právo na vrátenie peňazí za Kredity.

Ak Obchodník za objednané Kredity nezaplatí, Kredity nebudú na konto Obchodníka pripísané.

7. Práva a povinnosti zmluvných strán

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa:

 • pripísať Kredity na konto Obchodníka, na základe riadne vyplnenej a zaplatenej objednávky.
 • informovať o nových skutočnostiach, ktoré Prevádzkovateľ prevedie v systéme
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť poskytovanie platených služieb Používateľovi, ak tento porušuje ustanovenia týchto podmienok
 • Prevádzkovateľ negarantuje dobu, za ktorú budú produkty Obchodníka spojené do porovnania
 • Prevádzkovateľ negarantuje, že spojí všetky produkty Obchodníka do porovnania
 • Prevádzkovateľ nemôže garantovať, že zakúpený kredit Obchodníka bude návštevníkmi vyklikaný
 • Prevádzkovateľ má právo komukoľvek bez udania dôvodu odmietnuť poskytovanie platených služieb Používateľovi
 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré boli spôsobené nefunkčnosťou Katalógu z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo na technickú odstávku systému, ktorá môže spôsobiť dočasný výpadok dostupnosti Katalógu
 • Prevádzkovateľ má právo ukončiť prevádzku Katalógu. V takom prípade je povinný na to upozorniť Používateľov najmenej 30 dní pred dátumom ukončenia prevádzkovania Katalógu. Od tejto doby nebude možné nakupovanie Kreditov

Povinnosti Obchodníka:

 • dodržiavať Všeobecné podmienky, Podmienky pridávania internetového obchodu do Katalógu Tovar.sk a Obchodné podmienky

8. Reklamačný poriadok

V prípade záujmu o reklamáciu je Obchodník oprávnený písomne kontaktovať Prevádzkovateľa Katalógu.

Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

Prevádzkovateľ Katalógu je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, podnikne kroky smerujúce k jej náprave.

Okrem uvedeného je tiež Prevádzkovateľ Katalógu povinný oznámiť Obchodníkovi, svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude Používateľa informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

Reklamácie sa prijímajú na e-mailovej adrese info(zavináč)tovar.sk.

9. Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Obchodníkom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť aj bez predchádzajúceho oznámenia Obchodníkovi.